Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

1./ A Szolgáltató adatai
Cégnév: HUSR Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: SPARTAN-HU)
Székhely: 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán utca 29.
Képviselő: Adam Martin ügyvezető, kézbesítései megbízottja: Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda, 4025 Debrecen, Hatvan utca 55.
Cégjegyzékszám: 09 09 031536
Adószám: 24886101-2-09
Pénzintézet neve és bankszámlaszáma I: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-73691574
Pénzintézet neve és bankszámlaszáma II: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-73691581
Pénzintézet neve és bankszámlaszáma III: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-75421078

E-mail cím: info@hu.spartan.com
Tárhelyszolgáltató neve: On line system s.r.o – Company ID: 25377361
Tárhelyszolgáltató címe: Vresinksá 280/20, Ostrava-Poruba, 708 00, Csehország
Tárhelyszolgáltató e-mail címe. info@onlinesystem.cz

2./ Általános információk
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a http://spartanrace.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) a SPARTAN-HU által szervezett akadályversenyekre történő jegyvásárlás szabályait, valamint a Spartan versenyekkel kapcsolatos egyéb nélkülözhetetlen információkat. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége/gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, civil szervezetre, egyházi jogi személyre, társasházra, lakásszövetkezetre, mikro-, kis- és középvállalkozásra (a továbbiakban: Fogyasztó, vagy Vevő) egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető, valamint az adott versennyel kapcsolatban elektronikus úton kiküldött tájékoztatók, valamint az esemény előtt 30 nappal a honlapon megjelenő és letölthető Versenyzői Kézikönyv nyújtják. A weboldal Felhasználója a honlap használatával és jegy megvásárlásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Jelen ÁSZF-ben a honlapot látogatót Felhasználónak, regisztrált illetve jegyet vásárlót Versenyzőnek hívjuk.
A SPARTAN-HU a http://spartanrace.hu /továbbiakban Honlap vagy Webáruház/ oldal üzemeltetője, mely oldalon keresztül ismerteti tevékenységét, tájékoztatja a Felhasználót tevékenységéről és biztosít az egyes eseményekre jegyvásárlási lehetőséget.
A SPARTAN-HU magatartási kódexnek nem vetette alá magát.
A Honlapon történő regisztráció és jelentkezés feltétele, hogy a Versenyző magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Jelen ÁSZF elfogadásával a Versenyző elfogadja, hogy a honlapon történő jegyvásárlása fizetési kötelezettséget von maga után.

3./ Felhasználási feltételek

3.1. Felelősség
A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a SPARTAN-HU nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A SPARTAN-HU – az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

3.2. Szerzői jogok
A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a SPARTAN cégcsoport tagját illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.
Amennyiben a weboldal tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weboldal üzemeltetőjének, vagyis engedély hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli a SPARTAN-HU, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000,-Ft+Áfa, azaz kettőszázezer forint plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó a SPARTAN-HU részére. Tilos minden olyan tevékenység, amely a SPARTAN-HU adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére, stb. irányul.

4./ Profil létrehozása, jegyvásárlás

4.1. Profil létrehozása
A Honlapon keresztül történő versenyregisztrációhoz a Versenyzőnek saját profillal szükséges rendelkeznie. A profilban megadott adatok később módosíthatóak. A weboldal használata során megadott adatokról bővebben az adatkezelési tájékoztatóban informálódhat. A Versenyző profilján keresztül tud a meghirdetett versenyekre regisztrálni.
A Versenyző a rendezvények nevéről, a regisztrációs díj bruttó összegéről a Honlapon, az adott esemény nevére kattintva informálódhat. A SPARTAN-HU az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árváltozás a már regisztrált Versenyző regisztrációs díját nem érinti.

4.2. A Honlapon történő regisztráció versenyeinkre
A Versenyzőnek a versenyre történő regisztrációra az események aloldalán lévő „Regisztrálj most” gomb megnyomása után van lehetősége e-mail cím és jelszó megadásával. Tájékoztatjuk Versenyzőinket, hogy a honlap regisztrációs felületének – a spartanrace.onlinesystem.cz – üzemeltetője az On line system s.r.o (címe: Vresinksá 280/20, Ostrava-Poruba, 708 00, Csehország, e-mail címe. info@onlinesystem.cz, továbbiakban: weboldal üzemeltetője). A Spartan cégcsoport valamennyi tagja ezen üzemeltetési rendszert használja, így a profil létrehozását követően belépéskor az ország kiválasztásával minden Versenyzőnek lehetősége van kiválasztani azon SPARTAN vállalkozást, mely vállalkozás az adott ország területén a SPARTAN versenyek szervezőjének minősül.

A Versenyzőnek a profil létrehozását követően van lehetősége versenyre jelentkezni a weboldalon (kivéve Kids versenyre történő jelentkezés esetén). A jelentkezési lap kitöltésekor, illetve később is a versenyre történő regisztrálás lezárásáig a profil felületen a jelentkezőnek lehetősége van egyéb szolgáltatásokat is igénybe venni (pl. SMS követés), illetve módosítani, amelyek árát az oldal automatikusan beleszámítja a teljes fizetendő összegbe.
A sikeres versenyjelentkezésről a weboldal üzemeltetője minden esetben visszaigazoló e-mailt küld a Jelentkező részére.

4.3. Csapatok regisztrációja
Csapat regisztrációjára kizárólag OPEN kategóriában van lehetőség, kétféle módon:
1. A Csapatvezető saját profiljában nevezi a csapatát és regisztrálja a csapattagokat;
2. A Csapatvezető saját profiljában nevezi a csapatát, és a csapatnév és kód átadásával biztosít lehetőség a csapattagoknak arra, hogy a csapathoz csatlakozzanak.

4.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Honlapon történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Versenyző vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre a szerződés a SPARTAN-HU, mint Szolgáltató és a Versenyző között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre.

A SPARTAN-HU a regisztrációt a Versenyző felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja automatikus elektronikus levél megküldésével. Amennyiben a megküldött válaszlevélben rögzített adatok nem felelnek meg a Versenyző által leadott adatokkal, azt a Versenyző köteles a SPARTAN-HU részére elektronikus válaszlevél formájában 1 napon belül jelezni.

A SPARTAN-HU felhívja minden Versenyző figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapon meghirdetett versenyekre a férőhelyek a jelentkezés időtartama alatt betelnek. Ebben az esetben a SPARTAN-HU a jelentkezést törli és a Versenyzőt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a visszaigazolás a jelentkezés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Versenyzőhöz nem érkezik meg, a Versenyző mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A SPARTAN-HU visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Versenyző jelentkezésével kapcsolatos adatokat. A visszaigazoló e-mail megküldéséig a Versenyző jogosult a vételi ajánlatát visszavonni a SPARTAN-HU részére megküldött e-mail útján.

4.5. Adatbeviteli hibák javítása
A Versenyzőnek a jelentkezés bármely szakaszában és annak elküldéséig a weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen a vissza gomb segítségével.

4.6. A szerződés létrejötte
Szerződés megkötésére magyar és angol nyelven van lehetőség, figyelemmel arra, hogy a jelen ÁSZF szövege magyar és angol nyelven érhető el. A SPARTAN-HU lehetőséget biztosít arra, hogy a regisztrációs felületen további nyelvek közül válasszon a jelentkező, viszont ebben az esetben kizárólag az űrlap nyelve változik. A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

4.7. A szerződés iktatása
A Honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

4.8. A jegy átruházása
Amennyiben a Versenyző bármely ok miatt nem tud részt venni azon a versenyen, amire a jegyét megvásárolta, jogosult kezdeményezni a jegy átruházását. A jegy új tulajdonosa köteles az átregisztrálás során valamennyi szabályzatot és jelen ÁSZF tartalmát elfogadni. Az átregisztrálás regisztrációs díj fizetése ellenében vehető igénybe. Az átregisztrálási díj mértékét minden esetben az adott versenyre történő regisztrációs felület megnyitását megelőzően tesszük közé, ugyanis az átregisztrálási díj összegét előre nem kiszámítható külső tényezők befolyásolhatják.
Csapatregisztráció esetén az átregisztrálása kizárólag a csapat jogosult, az egyes csapattagok egyéni átregisztrálására nincs lehetőség.

4.9. Fizetés, árak

4.9.1. Fizetési módok
A SPARTAN-HU a rendezvény regisztrációs díjának megfizetésére kizárólag bankkártyával van lehetőség. A regisztrációs díj megfizetésére a regisztrálást követő 24 órán belül van lehetőség.
Online fizetés bankkártyával PayU: A jelentkezést követően bankkártyás fizető felület használatával történhet a regisztrációs díj megfizetése a PayU által üzemeltetett bankkártyás fizetési rendszer segítségével. A regisztrációt követően a „Click here for online payment” gomb megnyomását követően rendszer átirányítja őt a PayU által üzemeltetett weboldalra, mely weboldal tartalmáért, az ott megadott adatokért, esetlegesen a Bank által felszámított költségekért, egyéb tájékoztatásokért a SPARTAN-HU felelősséget nem vállal. Amennyiben a Versenyző nem kattint a „Click here for online payment” gombra, abban az esetben utólag is lehetőség van a díj befizetésére a visszaigazoló e-mailben megküldött linkre történő kattintással.

4.9.2. Árak
A verseny regisztrációs díja a weboldalon az általános forgalmi adót (27%) és egyéb közterheket is tartalmazó módon, azaz bruttó áron kerül feltüntetésre. Amennyiben a weboldalon a magyar nyelv került kiválasztásra, abban az esetben a regisztrációs díjat kizárólag magyar forintban lehet kifizetni, a megjelölt árak magyar forintban (HUF) értendők. Bármely más nyelv kiválasztása esetén az ár EUR-ban kerül feltüntetésre, mely szintén tartalmazza az általános forgalmi adót (27%).

Kedvezmények a regisztráció során a honlapon feltüntetett regisztrációs díjtáblázat szerinti adott nap 23:59:59 másodpercéig érvényesek, amelyek a SPARTAN weboldalán szerepelnek. Kedvezmény felhasználása esetén a versenyre történő regisztráció a kedvezményes áron történik.

A SPARTAN-HU az árváltoztatás jogát fenntartja és a weboldal felületén jelentkező esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ár feltüntetése során előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! A SPARTAN-HU fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott jelentkezéseket, a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a Versenyző részére.

A SPARTAN-HU nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a rendezvény közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben a SPARTAN-HU nem köteles a szolgáltatást a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

4.10. Számla
A SPARTAN-HU a regisztrációs díjról elektronikusan számlát állít ki, amelyet e-mailben küld meg a Versenyzőnek. A számlázási adatok megadására a profil felületen van lehetőség.

4.11. Átvétel
A Versenyző a regisztrációs díj megfizetésével jogosult a rajtcsomagot a rendezvény helyszínén és időpontjában személyesen átvenni.

4.12. Hírlevélre történő feliratkozás
Azon Felhasználók e-mail címét, akik a weboldalon e-mail címük megadásával feliratkoztak a hírlevélre, és ezáltal jelezték, hogy a jövőben igényt tartanak a weboldal által küldött hírlevelekre, a SPARTAN-HU rögzíti a Hírlevélre feliratkozottak között és ekként a jövőben hírleveket küld részére. A hírlevélre történő feliratkozást követően a SPARTAN-HU visszaigazoló e-mailt küldd a Felhasználó részére, melyben tájékoztatja a leiratkozás lehetőségéről és módjáról is.

5. A verseny helyszínén

5.1. Csomagmegőrző
A SPARTAN-HU a rendezvény helyszínén ingyenes csomagmegőrzőt biztosít a Versenyzők részére. A csomagmegőrzőben elhelyezett csomag maximális mérete versenyzőnként 1 db maximum 35×50 cm-es, 35 literes hátizsák lehet. A SPARTAN-HU-nak ennél nagyobb méretű csomagot nem áll módjában elhelyezni a csomagmegőrzőben.

5.2. Étel és ital
A rendezvény területén az ételkészítés (sütögetés, bográcsozás stb.) nem engedélyezett. Étel és ital ellátást a Versenyzőknek maguknak kell biztosítaniuk, illetve vásárolhatnak a rendezvény területén esetlegesen felállított büfé(k)ben is.

5.3. Frissítő pontok
A SPARTAN-HU a versenypályán valamint a célban frissítő pontokat biztosít, amelyek vizet, izotóniás italt tartalmaznak. További információk a versenyszabályzatban és az adott verseny Versenyzői Kézikönyvében találhatóak.

5.4. A regisztrációs díj tartalma / a versenycsomag
A Verseny megkezdése előtt:
– Felnőtt versenyek esetén balesetbiztosítás a verseny napjára (ennek részleteiről a SPARTAN-HU az adott Verseny Versenyzői Kézikönyvében tájékoztatja a versenyzőket)
– Felnőtt versenyek esetén időmérő chip
– Fejpánt

A verseny sikeres teljesítése után:
– Spartan Finisher póló
– Spartan Finisher érem

5.5. Mit hozz magaddal
Kötelező:
– Fényképes igazolvány
– Társadalombiztosítási kártya
– Aláírt felelősség- és kockázatvállaló nyilatkozat

Ajánlott:
– Teljesen száraz öltözet a versenyt követő időre
– Törölköző
– Műanyag zacskó
– Étel és ital

5.6. Ruházat
Cipő: A SPARTAN-HU javasolja terep futócipők vagy a surranó (bakancs) használatát, ugyanakkor erősen ajánljuk, hogy ne fuss mezítláb a terep miatt.
Ruházat: Technikai anyagú ruházatot viselj, ne pamutot. Érdemes kompressziós és lélegző anyagú ruhákat használni.
A versenyen használt felszerelés komoly szennyeződésnek lesz kitéve!
A verseny helyszínén a résztvevőknek lehetőségük van ruházatot illetve cipőket vásárolni, azonban a SPARTAN-HU kér minden Versenyzőt, hogy a Verseny alkalmával ne használjanak új, szokatlan vagy kényelmetlen ruházatot, lábbelit vagy felszelést, mivel ezek nagyban növelik a balesetek kockázatát.

5.7. Parkolás
A SPARTAN-HU minden helyszínen parkolóhelyet biztosít. A parkolás helyéről és díjairól a SPARTAN-HU az adott verseny Versenyzői Kézikönyvében tájékoztatja a jelentkezőket.

5.8. A versenypálya
A versenypálya egy terepfutó pálya, amely végigvezet fák, bokrok között és olyan akadályokon, melyeken a Versenyzőnek át kell másznia, valamint egyenetlen talajon, potenciális veszélyt jelenthetnek a rejtett gyökerek, drótok és a víz, vagy a csúszós talaj. A versenypálya egyes helyszíneken átvezethet vízen, patakon, vagy belvízen, tócsákon. A versenypálya gyakran csúszós, sáros. Az esések és balesetek veszélyeztethetik a többi Versenyzőt is. A SPARTAN-HU kér minden Versenyzőt, hogy a verseny alatt körültekintően járjon el, ügyelve saját maga és társai testi épségére. További információk a versenyszabályzatban.

5.9. BIB szám, fejpánt és időmérő chip
A versenyt megelőzően a SPARTAN-HU minden Versenyző részére megadja a versenyző BIB kódját, amelyet a fejpánton is feltüntet. A Versenyző a fejpántot a teljes verseny alatt köteles viselni, azt más Versenyző részére nem adhatja át.
A Versenyző időmérő chipjét a SPARTAN-HU által a versenycsomagban átadott karpánt tartalmazza, amelyet a Versenyző a teljes verseny alatt köteles viselni, azt más Versenyző részére nem adhatja át. Kids versenyek esetén nincs időmérő chip.

Az időmérő chip átvételét követően minden Versenyzőnek át kell haladnia a chip kontrol állomáson, ahol a rendszer ellenőrzi, hogy a Versenyző időmérő chipje megfelelően működik-e. További információk a versenyszabályzatban.

5.10. Akadályok és Burpee
A verseny során a Versenyzőnek különböző természetes és mesterséges akadályokat kell leküzdeni. (Az akadályokról bővebben az akadályszabályzatban tájékozódhat). Az akadályok közt van, amelyet a Versenyzőnek kötelezően teljesítenie kell a sikeres versenyhez. A nem kötelező akadályokat meghatározott mennyiségű Burpee-val kiválthatja a Versenyző. További információk a versenyszabályzatban.

5.11. Fotók
A verseny során a SPARTAN-HU által megbízott vállalkozó, illetve a SPARTAN-HU alkalmazottai fényképeket készítenek, amelyeket a SPARTAN-HU online felületein (weboldal, közösségi média) tesznek közzé. A SPARTAN-HU az eseményt követően e-mailben tájékoztatja a Versenyzőket a fényképek elérhetőségéről. Bővebb információkat az Adatkezelési Tájékoztatóban találsz. A regisztrálással minden Versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny alatt róla fényképek készülhetnek, de előfordulhat, hogy a verseny alatt egy adott Versenyzőről nem készül fénykép.

5.12. Állatok
A verseny helyszínére házi- vagy haszonállatok bevitele tilos. A helyszínre kizárólag engedéllyel rendelkező segítő állat léphet be. Kérjük, hogy amennyiben segítő állattal kíván részt venni az eseményen, az állat azonosító iratait hozza magával, és azt kérésre bocsássa a SPARTAN-HU rendelkezésére.

5.13. Eredmények
A célba érkezésnél a Versenyzők megtekinthetik az időeredményeket a célnál lévő 5 soros kijelzőn vagy az esemény ideje alatt a cél közelében található „results” sátorban lévő monitorokon és tableteken.
A Versenyzők célba érkezése után az eredmények az online system (időmérő cég) weboldalán a https://results.onlinesystem.cz/ is publikálásra kerülnek.
Az eredmények tekintetében minden panaszt – függetlenül attól, hogy egy rosszul megírt névről, rossz kategóriába besorolásról, vagy hiányzó csapattagról, hibásan mért időkről van szó – 48 órán belül jelezni kell közvetlenül az időmérő cégnek, ezután a határidő után nincs lehetőség korrekcióra. Az időmérő cég elérhetősége: info@onlinesystem.cz. Az időmérés tekintetében minden, a SPARTAN-HU-hoz beérkező reklamációt figyelmen kívül hagyunk!
A hivatalos eredmények a verseny honlapján az esemény után 5 napon belül megjelennek, ezen eredmények kerülnek ripoltolásra a spartan global rendszerében! További információk a versenyszabályzatban.

5.14. Óvás
Az óvást legkésőbb a díjátadó ceremónia előtt 15 perccel meg kell tenni a vezető tisztviselőnél. Az óvás díja 9.900,- Ft. Amennyiben az óvás érvényes, az óvás díját visszatérítjük. További információk a versenyszabályzatban.

6./ Elállási jog
A HUSR Kft. tájékoztatja Versenyzőit, hogy az általa szervezett rendezvényekre történő jelentkezés során a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ (1) l) pontja alapján a Versenyző fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

7./ Verseny lemondása, elhalasztása
Vis major – ideértve a rendkívüli időjárási viszonyokat, háborút, járványt, vagy bármely egyéb, mindkét fél érdekén kívül álló elháríthatatlan akadályt (azaz: elháríthatatlan akadály) – esetén a meghirdetett verseny időpontja új időpontra kerül elhalasztásra egy, az elháríthatatlan akadály megszűnését követő 90 napon belüli hétvégére. Az elháríthatatlan akadály megszűnése azt jelenti, hogy az akadályoztatás ténye megszűnt, vagy hatósági döntések és egyéb körülmények lehetővé teszik a SPARTAN-HU verseny megtartását. Ezen időpontról minden regisztrált Versenyzőt írásban haladéktalanul tájékoztatunk.

Amennyiben a SPARTAN-HU a vis major helyzet megszűnését követő 90 napon belül valamely oknál fogva a versenyt megtartani nem tudja, abban az esetben a regisztráció során kifizetett összeget minden Versenyző voucher formájában megkapja legkésőbb az akadály megszűnését követő 90. napon. Ezen voucher a kiállításának évében és az azt követő teljes versenyévben felhasználható bármely hazai és CEU régión belüli nemzetközi, azonos szintű versenyre. A kapott vouchert a versenyző úgy tudja felhasználni, hogy a meghirdetett versenyre regisztrál, majd a regisztrációs felületen az erre a célra kijelölt részen megadja a voucher számát.

8./ Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

8.1.1. Panaszügyintézés helye
A Versenyző a szolgáltatással vagy a SPARTAN-HU tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: HUSR Kft. 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán utca 29., info@hu.spartan.com

8.1.2. Panaszügyintézés módja
A SPARTAN-HU a szóbeli panaszt (verseny helyszínén jelzett), amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a panasztevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a SPARTAN-HU a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt. A SPARTAN-HU a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (versenyen) közölt szóbeli panasz esetén helyben a panasztevőnek átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A SPARTAN-HU az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasztevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a SPARTAN-HU az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a panasztevő egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A SPARTAN-HU a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a SPARTAN-HU az elutasítás indokáról tájékoztatja a panasztevőt.

8.1.3. Jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Versenyző fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája megtalálható: http://jarasinfo.gov.hu/.

8.2 Jogvita
Amennyiben a SPARTAN-HU és a Versenyző között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a SPARTAN-HU-val való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Versenyző számára:
a. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Versenyző lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek listáját ide kattintva töltheti le: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

b. Bírósági eljárás kezdeményezése fogyasztói jogviták online rendezése: A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek. A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

9./ Sütik, cookie-k
A SPARTAN-HU honlapján cookie-kat használ, melyről részletesen a honlap látogatásakor felugró ablakból letölthető tájékoztatóban olvashat.

A Honlapon történő regisztráció és jelentkezés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A SPARTAN-HU-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a regisztrációt.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. szeptember 1.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Versenyszabályzat (link)
2. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató (link)